Inhoudsopgave

Artikel 1 : Definities
Artikel 2: Indentiteit van KIWI webgroep
Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 4: Offerte
Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn
Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst
Artikel 8: Geheimhouding
Artikel 9: Intellectuele eigendom
Artikel 10: Opzegging
Artikel 11: Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 12: Gebreken, klachttermijnen
Artikel 13: Honorarium
Artikel 14: Betaling
Artikel 15: Incassokosten
Artikel 16: Aansprakelijkheid
Artikel 17: Overmacht
Artikel 18: Geschillenbeslechting
Artikel 19: Toepasselijk recht
Artikel 20: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden
Artikel 21: Contact

Artikel 1: Definities

 1. KIWI webgroep: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, lease-website.nu B.V., statutair gevestigd aan de Rijksweg Noord 135 (6136 AA) Sittard (KvK 57361142) handelend onder de handelsnaam KIWI webgroep.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van KIWI webgroep oftewel de klant / leverancier / bezoeker van de Website.
 3. Partijen: KIWI webgroep en Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Voorwaarden: de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.
 5. Website: de Website van KIWI webgroep, te vinden op www.kiwiwebgroep.nl.

Artikel 2: Indentiteit van KIWI webgroep

lease-website.nu B.V.
Handelend onder de naam: KIWI webgroep / kiwiwebgroep.nl

Rijksweg Noord 135
6136 AA Sittard

Telefoonnummer: +31 (0)46 850 23 13
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag, 9:00 tot 18:00uur

E-mailadres: info@kiwiwebgroep.nl

KvK-nummer: 57361142
Btw-identificatienummer: NL852547237B01

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KIWI webgroep en opdrachtgever waarop KIWI webgroep deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KIWI webgroep, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 4: Offerte

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door KIWI webgroep gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven. KIWI webgroep is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 4 weken worden bevestigd.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 B.W. bindt een van de aanbieding of offerte van KIWI webgroep afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever niet.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. KIWI webgroep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KIWI webgroep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de KIWI webgroep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KIWI webgroep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KIWI webgroep zijn verstrekt, heeft KIWI webgroep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. KIWI webgroep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KIWI webgroep is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan KIWI webgroep de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Het framework is in bruikleen van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever besluit het framework op een eigen of andere server te zetten dan wordt hier in overleg met de KIWI webgroep schriftelijk een meerprijs over vastgesteld. De KIWI webgroep is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst worden gesloten.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeenkomen. Zonder schriftelijk opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de voorgenoemde periode, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de KIWI webgroep derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KIWI webgroep zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal KIWI webgroep de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal KIWI webgroep daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien er sprake is van een overeenkomst, is de KIWI webgroep gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. De KIWI webgroep zal opdrachtgever hiertoe tenminste 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht om de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de KIWI webgroep gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een overeenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.
 7. Alle voor de KIWI webgroepuit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt KIWI webgroepzich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van Auteurswet.
 2. Alle door KIWI webgroep verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, animaties, muziek, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de KIWI webgroep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. KIWI webgroep behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 11: Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van KIWI webgroep op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan KIWI webgroep ter kennis gekomen omstandigheden geven KIWI webgroep goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien KIWI webgroep de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is KIWI webgroep bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van KIWI webgroep schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien KIWI webgroep na aanvaarding van een opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, is zij gerechtigd verdere uitvoering op te schorten c.q. van verdere uitvoering af te zien.

Artikel 12: Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan KIWI webgroep.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal KIWI webgroep de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KIWI webgroep slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13: Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is excl. BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KIWI webgroep, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele ramingskosten zijn excl. BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien KIWI webgroep met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is KIWI webgroep niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. KIWI webgroep mag prijsstijgingen doorberekenen, indien KIWI webgroep kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering signifi cante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen van de in dienst van KIWI webgroep zijnde freelancers.

Artikel 14: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door KIWI webgroep aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van KIWI webgroep en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens KIWI webgroep onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15: Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  • over de eerste € 1.000,- 15%
  • over het meerdere tot € 2.000,- 10%
  • over het meerdere tot € 4.000,- 8%
  • over het meerdere tot € 6.000,- 5%
  • over het meerdere 3%
 2. Indien KIWI webgroep aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Indien KIWI webgroep aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van KIWI webgroep, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van KIWI webgroep beperkt, tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van 30 dagen, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de laatste 30 dagen verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KIWI webgroep of haar ondergeschikten.
 5. KIWI webgroep is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop KIWI webgroep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KIWI webgroep niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de KIWI webgroep worden daaronder begrepen.
 2. KIWI webgroep heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KIWI webgroep haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van KIWI webgroep opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KIWI webgroep niet meer mogelijk is langer dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting of schadevergoeding bestaat.
 4. Indien KIWI webgroep bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18: Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van KIWI webgroep is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KIWI webgroep het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen KIWI webgroep en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing ook als de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd. Voor zover enige bepaling in een overeenkomst met de opdrachtgever dan wel enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, zal daaraan een naar inhoud en strekking zoveel mogelijk gelijke doch rechtsgeldige betekenis worden toegekend. Een overeenkomst die met KIWI webgroep is gesloten, blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen van de overeenkomst of van de algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 20: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden worden bijgevoegd bij elke offerte of aanbieding vóór het moment van gunning, elke offerte of aanbieding verwijst naar de bijgevoegde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen bij KIWI webgroep.

Artikel 21: Contact

Bij vragen omtrent de Voorwaarden, neem contact met ons op.

Laatste wijziging 12 april 2018.