Offerte aanvragen
046 850 23 13
09:00 - 17:00

Artikel 1: Definities

1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “gebruiker” KIWI webgroep en onder “opdrachtgever” de

wederpartij van de gebruiker oftewel de klant / leverancier.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever

waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Offerte

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 4

weken worden bevestigd.

3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 B.W. bindt een van de aanbieding of offerte van KIWI webgroep

afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever niet.

4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde

werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn

of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde

gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Het framework is in bruikleen van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever besluit het framework op een eigen

of andere server te zetten dan wordt hier in overleg met de gebruiker schriftelijk een meerprijs over vastgesteld. De

gebruiker is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een

afzonderlijke schriftelijke overeenkomst worden gesloten.


Artikel 5: Contractduur; uitvoeringstermijn

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders

overeenkomen. Zonder schriftelijk opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het

einde van de voorgenoemde periode, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode,

tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de

opdrachtgever de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om

de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing

van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de

hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal

gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of

aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. Indien er sprake is van een overeenkomst, is de gebruiker gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te

wijzigen.

De gebruiker zal opdrachtgever hiertoe tenminste 2 maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.

Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht om de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een

opzegtermijn van 1 maand.

6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de gebruiker gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een

overeenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor

opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.

7. Alle voor de gebruiker uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij

anders overeengekomen.


Artikel 7: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de

andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en

bevoegdheden die haar toekomen op grond van Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software,

animaties, muziek, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door

hem zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis

van derden gebracht.

3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere

doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 9: Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een

opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.


Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede

grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de

nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot

ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding

te vorderen.

3. Indien KIWI webgroep na aanvaarding van een opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door

welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, is zij gerechtigd verdere uitvoering op te

schorten c.q. van verdere uitvoering af te zien.


Artikel 11: Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking,

doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan

gebruiker.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit

inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever

schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker

slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 12: Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen

gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m

6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste

honorarium is excl. BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van

werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende

voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

4. Eventuele ramingskosten zijn excl. BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening

worden gebracht.

6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin

gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker

kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering signifi cante prijswijzigingen hebben

voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen van de in dienst van gebruiker zijnde freelancers.


Artikel 13: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de

valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het

moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van

gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde

rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de

opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur


Artikel 14: Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is

de opdrachtgever verschuldigd:

 • over de eerste € 1.000,- 15%
 • over het meerdere tot € 2.000,- 10%
 • over het meerdere tot € 4.000,- 8%
 • over het meerdere tot € 6.000,- 5%
 • over het meerdere 3%
 • 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook

  deze voor vergoeding in aanmerking.


  Artikel 15: Aansprakelijkheid

  Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

  1. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is

  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is

  de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt, tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte

  van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere

  looptijd van 30 dagen, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de laatste 30 dagen verschuldigde

  honorariumgedeelte.

  4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is

  aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.

  5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.


  Artikel 16: Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker geen

  invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in

  het bedrijf van de gebruiker worden daaronder begrepen.

  2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming

  verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

  3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht

  nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet meer mogelijk is langer dan 2 maanden zijn beide partijen

  bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting of schadevergoeding bestaat.

  4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts

  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel

  afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk

  contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


  Artikel 17: Geschillenbeslechting

  De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de

  kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet

  bevoegde rechter.


  Artikel 18: Toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing ook als de

  opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd. Voor zover enige bepaling in een overeenkomst met de opdrachtgever

  dan wel enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, zal daaraan een naar inhoud en strekking

  zoveel mogelijk gelijke doch rechtsgeldige betekenis worden toegekend. Een overeenkomst die met KIWI webgroep is gesloten,

  blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen van de overeenkomst of van de algemene

  voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.


  Artikel 19: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

  Deze voorwaarden worden bijgevoegd bij elke offerte of aanbieding vóór het moment van gunning, elke offerte of

  aanbieding verwijst naar de bijgevoegde voorwaarden.

  Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen bij KIWI webgroep.